biocept lung cancer detection

ASCO KHDAK Kılavuzu

ASCO KHDAK (Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri) Kılavuzu Yenilendi

ASCO Lung Cancer Guideline, 4. Evre KHDAK için sistematik terapi güncellemesinde 14 farklı klinik çalışmadan elde edilen veriler değerlendirildi. Yenilenen kılavuzda yer alan başlıca öneriler;

-Yüksek PD-L1 ekspresyonu gösteren hastalarda first-line tedavide pembrolizumab tek başına kullanılmalı, PD-L1 ekspresyonu düşük olan hastalarda ise standart kemoterapiye başvurulmalı.

-First-line kemoterapi almış, öncesinde immünoterapi almamış hastalarda KHDAK tümörü PD-L1 pozitif ise klinisyenler tedavide nivolumab, pembrolizumab, veya atezolizumab kullanmalıdır. Eğer PD-L1 negatif ise nivolumab veya atezolizumab kullanılmalıdır.

-Kemoterapi sonrası immün checkpoint inhibitörü kullanılamayan hastalarda docetaxel, sküamoz olmayan hastalarda pemetrexed önerilmektedir.

-EGFR T790M mutasyonu tespit edilen hastalarda osimertinib, tespit edilmeyen hastalarda kemoterapi önerilmektedir.